15 rokov histórie karate klubu JUGO KOŠICE

Dátum: 
31.07.2018

Zrod klubu

Koncom roka 2002 sa v hlavách našich zakladateľov Imricha a Miroslavy Bácskaiových pomaly začína rodiť myšlienka zrodu nového klubu karate na sídlisku Ťahanovce v Košiciach. Po prísľuboch spolupráce medzi vedením školy ZŠ Juhoslovanská 2 menovite riaditeľom Mgr. Alexandrom Krajňákom, trénermi karate Jozefom Sedláčekom a Ľubomírom Janurom a trénerom basketbalistiek Ing. Miroslavom Dirgom dochádza dňa 10.7.2003 k registrácii nového subjektu pod názvom Školský športový klub JUGO Košice na MV SR.

JUGO členom VÚKABU

Po prvom nábore v sezóne 2003/2004 sa počet členov zvyšuje z pôvodných 60 na 80. V tejto prvej súťažnej sezóne sa klub registruje do regionálnych a celoslovenských štruktúr karate. Stáva sa členom Východoslovenskej únie karate a bojových umení ako aj členom Slovenského zväzu karate a bojových umení. Na prvých súťažiach žne aj prvé medaile a skutočné veľký úspech = prvý klubový titul Majster Slovenska vďaka Júliusovi Evelleyovi, ktorý vyhráva Majstrovstvá Slovenska v kategórii kumite mladší žiaci -40 kg.

JUGO CUP

Hneď v ďalšej sezóne, s úmyslom sa zviditeľniť,  klub organizuje prvý ročník turnaja mladých karatistov pod Názvom JUGO CUP , ktorý sa po postupne po 7. úspešných  ročníkoch transformuje do systému súčasnej Žiackej ligy.

Okrem súťaží, páskovaní  a seminárov sa členovia klubu pravidelne zúčastňujú aj letných sústredení. Na jednom z nich v auguste 2007 cvičenci spolu s rodičmi odovzdávajú na začiatku sústredenia trénerom prvú oficiálnu vlajku klubu.

Získanie licencie medzinárodného rozhodcu

Veľkým úspechom, ktorý významne zviditeľnil klub v očiach širokej slovenskej karate verejnosti je získanie licencie medzinárodného rozhodcu Európskej federácie karate, ktorú dňa 3.5.2007 rozhodcovská komisia EKF udelila Ing. Imrichovi Bácskaiovi. Týmto sa stáva historicky prvým rozhodcom s medzinárodnou licenciou vo VÚKABU.

Ocenenia p. trénerky Miroslavy Bácskaiovej

Dlhoročná obetavá práca s mládežou neostala bez povšimnutia a dňa 3. mája 2008 pani trénerka Miroslava Bácskaiová v mene ŠŠK JUGO Košice preberá z rúk starostu mestskej časti Košice – sídlisko Ťahanovce JUDr. Cyrila Betuša „ Cenu mestskej časti“. Niet divu, veď toho času ako jediná vo VÚKABU vedie výučbu karate v dvoch športových triedach ako triedna učiteľka.

Hneď v ďalšom roku, 29.1.2009 je prezidentka klubu p. Miroslava Bácskaiová pozvaná starostom mestskej časti Košice – sídlisko Ťahanovce, spolu s ostatnými významnými osobnosťami pôsobiacimi na sídlisku, na stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky JUDr. Ivanom Gašparovičom pri príležitosti jeho prvej návštevy tejto mestskej časti.

Ocenenia klubu

Na slávnostnom plese karatistov Východoslovenskej únie karate a bojových umení, ktorý sa konal 18.1.2014 pri príležitosti 40. výročia vzniku karate na východnom Slovensku, sú ocenení aj naši členovia: Ing. Imrich Bácskai – za prácu vo výkonnom výbore VÚKABU a Ivona Mesarčová – ako najúspešnejší pretekár klubu za sezónu 2013/2014.

Ďalším z radov významných ocenení pre klub je udelenie „ Ceny mestskej časti – sídlisko Ťahanovce“  šéftrénerovi Ing. Imrichovi Bácskaiovi pri príležitosti jeho životného jubilea dňa 5.5.2018.

Dlhoročné úspechy

Za uplynulé tri päťročnice, kedy klub aktívne a pravidelne pôsobil až na štyroch miestach (ZŠ Juhoslovanská, ZŠ Tomášikova, ZŠ Krosnianska, KC Jazero), sa nedá nespomenúť aj na ďalšie významné udalosti, ako je získanie licencií skúšobných komisárov, rozhodcovských a trénerských  licencií a početné umiestnenia na krajských, národných aj medzinárodných súťažiach.

Ako je vidieť z tohto krátkeho historického zhrnutia fungovania  klubu, za ostatných 15 rokov pôsobenia  sa ŠŠK JUGO Košice stalo nedeliteľnou súčasťou hnutia karate nielen vo VÚKABU, ale aj v celoslovenskom merítku. Dňa 21.7.2018 na letnom sústredení v Zlatej Idke sa slávnostným vyhodnotením a odmeňovaním funkcionárov a členov klubu uzatvára jedna úspešná etapa klubovej histórie a zároveň začína písať ďalšia, veríme, nie menej úspešná ...

Poďakovanie

Na záver patrí poďakovanie všetkým členom veľkej JUGO rodiny - menovite prezidentke p. Miroslave Bácskaiovej; šéftrénerovi Ing. Imrichovi Bácskaiovi; spoluzakladateľom: Jozefovi Sedláčekovi, Ľubomírovi Janurovi; trénerom: Ing. Jozefovi Radimu, Romanovi Šulovi, Martinovi Tresovi, Ladislavovi Brenvasserovi,  Martine Mariščákovej; externým trénerom: Ing. Dušanovi Silvášimu a Jozefovi Borzovi; úspešným reprezentantom a žiakom športových tried, všetkým cvičencom, sponzorom, rodičom a priateľom klubu ... jednoducho VÁM VŠETKÝM

Oss.